Privacy Policy Springkussenverhuur

Springkussenverhuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Springkussenverhuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en de ze respecteren.

Als Springkussenverhuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Springkussenverhuur bereikbaar via www.springkussenplezier.nl

Smalriemseweg 23

4112 NA Beusichem

info@springkussenplezier.nl

Tel: 06-29055475

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door Springkussenverhuur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van reservering/huurovereenkomsten
 • Het versturen van offertes en facturen
 • Het versturen van een nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam- en adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, zullen wij uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers)maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplichten toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Springkussenverhuur bewaart persoonsgegevens nietlanger dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering vanuw persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevenskunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uwpersoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of dooreen van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de dooru verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aanuzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wijkunnen u logischerwijs vragen om u te legitimerenvoordat wij gehoord kunnen geven aan voornoemdeverzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hiervoor met ons contact op te nemen. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op met email adres: info@springkussenplezier.nl